Tháng Ba 2019

13 Tháng Ba, 2019

QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC ÁP DỤNG HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ

Quyết định về việc áp dụng hóa đơn điện tử tại Công ty Cổ phần Cấp thoát nước số 1 Vĩnh Phúc : Chi tiết xem []