Các chi bộ trực thuộc Đảng bộ Công ty cổ phần cấp thoát nước số 1 Vĩnh Phúc tổ chức thành công Đại hội nhiệm kỳ 2020 – 2023

Thực hiện Kế hoạch số 50-KH/ĐU, ngày 09/12/2019 của Đảng ủy Công ty cổ phần cấp thoát nước số 1 Vĩnh phúc về tổ chức đại hội các chi bộ trực thuộc và đại hội Đảng bộ Công ty nhiệm kỳ 2020-2025, trong hai ngày từ 19 đến 20/02/2020 các chi bộ trực thuộc Đảng bộ Công ty đã tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2020 – 2023.

Với tinh thần làm việc nghiêm túc, dân chủ và sự chỉ đạo kịp thời, sâu sát của Đảng ủy Công ty, đại hội các chi bộ đã thông qua báo cáo chính trị của chi bộ nhiệm kỳ 2017-2020 trình tại Đại hội. Báo cáo của các chi bộ đã đánh giá toàn diện những thành quả, điểm mạnh, điểm yếu và rút ra bài học kinh nghiệm trong việc thực hiện Nghị quyết của chi bộ nhiệm kỳ qua, đồng thời thảo luận và thông qua phương hướng nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu nhằm thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu mà Đại hội các Chi bộ nhiệm kỳ 2020-2023 đã đề ra.

Đại hội các chi bộ cũng đã nghiêm túc, dân chủ xem xét lựa chọn những đảng viên tiêu biểu, có phẩm chất chính trị vững vàng, có trình độ, kinh nghiệm và năng lực công tác để bầu giữ các chức danh Bí thư, Phó Bí thư Chi bộ nhiệm kỳ 2020 – 2023.

Kết thúc Đại hội, toàn thể đảng viên của các chi bộ nhất trí thông qua Nghị quyết và quyết tâm hoàn thành các nhiệm vụ chính trị mà Đảng ủy Công ty giao phó trong nhiệm kỳ 2020 – 2023.

Một số hình ảnh tại Đại hội:

Thông báo v/v điều chỉnh giá nước sạch trên địa bàn Vĩnh Phúc

Kính gửi: Quý khách hàng

Căn cứ Quyết định số: 08/2020/QĐ-UBND ngày 22 tháng 01 năm 2020 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc, bàn về việc ban hành giá nước sạch trên địa bàn Vĩnh Phúc;

Công ty Cổ phần cấp thoát nước số 1 Vĩnh Phúc thông báo đến Quý khách hàng đơn giá nước mới được áp dụng kể từ ngày 01 tháng 02 năm 2020 như sau:

STT Đối tượng sử dụng nước Lượng nước sử dụng/tháng Giá nước cũ (đồng/m3) Giá nước mới (đồng/m3)
1 Sinh hoạt hộ gia đình Mức <=10m3( hộ/tháng) 7.500 8.500
Mức 10m3-20m3 (hộ/tháng) 9.500 11.000
Mức > 20m3 (hộ/tháng) 11.000 13.200
2 Hành chính sự nghiệp Theo thực tế sử dụng 11.000 13.200
3 Sản xuất vật chất Theo thực tế sử dụng 12.500 14.000
4 Kinh doanh dịch vụ Theo thực tế sử dụng 14.000 15.000

Đơn giá trên đã bao gồm thuế GTGT, thuế tài nguyên và chi phí bảo vệ môi trường rừng, chưa bao gồm phí BVMT. Vậy, Công ty Cổ phần cấp thoát nước số 1 Vĩnh Phúc thông báo tới Quý khách hàng đang sử  dụng nước được biết để thực hiện./.

KT.TỔNG GIÁM ĐỐC

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

TRẦN DUY THẬP