VPW – CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP THOÁT NƯỚC SỐ I VĨNH PHÚC | HOTLINE: 097-998-5656 | 02113-861-229

25 Tháng Sáu, 2020

Nghị quyết và biên bản họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

Nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020  Biên bản họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Báo cáo của []
25 Tháng Sáu, 2020

Công ty Cổ phần Cấp thoát nước số 1 Vĩnh Phúc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

Sáng 25/6/2020, Công ty cổ phần Cấp thoát nước số 1 Vĩnh Phúc long trọng tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020. []
16 Tháng Sáu, 2020

TÀI LIỆU BỔ SUNG ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2020

QUY CHẾ LÀM VIỆC ĐHĐCĐ BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT BÁO CÁO CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC PHƯƠNG []
15 Tháng Sáu, 2020

CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

THƯ MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020 GIẤY ỦY QUYỀN THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020 []