Tháng Ba 2021

29 Tháng Ba, 2021

Công bố thông tin định kỳ

Ngày 29/03/2021, Công ty Cổ phần cấp thoát nước số 1 Vĩnh Phúc ban hành văn bản số 55/CTN1-TV về việc công bố thông tin định []
29 Tháng Ba, 2021

Báo cáo thường niên năm 2020

Kính gửi đến quý cổ đông báo cáo thường niên của Công ty cổ phần cấp thoát nước số 1 Vĩnh Phúc năm 2020 Chi tiết: []
29 Tháng Ba, 2021

Giải trình ý kiến kiểm toán ngoại trừ BCTC 2020

Công ty Cổ phần cấp thoát nước số 1 Vĩnh Phúc giải trình ý kiến kiểm toán ngoại trừ trên BCTC năm 2020 Chi tiết: Xem []
27 Tháng Ba, 2021

Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2020

Công ty Cổ phần cấp thoát nước số 1 Vĩnh Phúc thực hiện công bố BCTC năm 2020 đã được Công ty TNHH Kiểm toán Vaco []
5 Tháng Ba, 2021

Thông báo V/v chốt danh sách tổ chức ĐHĐ CĐ Thường niên năm 2021

Ngày 05/03/2021, CTCP Cấp thoát nước số 1 Vĩnh Phúc thông báo về việc chốt danh sách cổ đông tham dự ĐHĐ CĐ thường niên năm []
5 Tháng Ba, 2021

Nghị Quyết HĐQT V/v Tổ chức ĐHĐ CĐ Thường niên năm 2021

Ngày 05/03/2021, HĐQT Ban hành Nghị Quyết số 01/CTN1-NQ-HĐQT V/v Thông qua kế hoạch tổ chức ĐHĐ CĐ Thường niên năm 2021. Chi tiết văn bản: Chi []