Tháng Sáu 2021

1 Tháng Sáu, 2021

Thông báo về việc chi trả cổ tức năm 2020 bằng tiền

Ngày 01/06/2021, Công ty Cổ phần cấp thoát nước số 1 Vĩnh Phúc ra thông báo số 142/TB-CTN1 chi trả cổ tức năm 2020 bằng tiền. []