VPW – CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP THOÁT NƯỚC SỐ I VĨNH PHÚC | HOTLINE: 1900 252 256

30 Tháng Ba, 2022

Thư báo mời họp và tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

Công ty Cổ phần cấp thoát nước số 1 Vĩnh Phúc kính gửi quý cổ đông Thông báo mời họp và tài liệu họp Đại hội đồng []
17 Tháng Ba, 2022

Giải trình ý kiến kiểm toán ngoại trừ

Kính gửi quý cổ đông Công văn giải trình ý kiến kiểm toán ngoại trừ năm 2021 Chi tiết: Xem tại đây!
17 Tháng Ba, 2022

Báo cáo thường niên 2021

Kính gửi quý cổ đông Báo cáo thường niên năm 2021 Chi tiết: Xem tại đây! Chi tiết báo cáo tài chính đã được kiểm toán: []
8 Tháng Ba, 2022

Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2021

Kính gửi Qúy cổ đông Sau đây là toàn văn Báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty Cổ phần cấp thoát nước số 1 []
3 Tháng Ba, 2022

Thông báo v/v chốt danh sách cổ đông

CTCP Cấp thoát nước kính gửi quý cổ đông thông báo về việc chốt danh sách cổ đông để tổ chức Đại hội đồng cổ đông []
3 Tháng Ba, 2022

Nghị Quyết HĐQT V/v Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022

Ngày 03/03/2022, CTCP Cấp thoát nước số 1 Vĩnh Phúc ban hành Nghị quyết số 01/CTN1-NQ-HĐQT về việc Thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội []