Thông báo về việc Tổ chức Đại Hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

Kính gửi: Qúy cổ đông

Sau đây là các nội dung liên quan đến việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023: Chi tiết xem tại đây!

Thông báo về việc chốt danh sách cổ đông để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023: Chi tiết xem tại đây!

Nghị quyết của HĐQT về việc thông qua kế hoạch tổ chức ĐHĐ Cổ đông thường niên năm 2023: Chi tiết xem tại đây!