VPW – CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP THOÁT NƯỚC SỐ I VĨNH PHÚC | HOTLINE: 097-998-5656 | 02113-861-229

23 Tháng Hai, 2023

Thông báo về việc Tổ chức Đại Hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

Kính gửi: Qúy cổ đông Sau đây là các nội dung liên quan đến việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023. []