VPW – CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP THOÁT NƯỚC SỐ I VĨNH PHÚC | HOTLINE: 1900 252 256

24 Tháng Tư, 2023

Đính chính biên bản đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

Kính gửi đến quý cổ đông đính chính biên bản đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Chi tiết: Xem tại đây!
24 Tháng Tư, 2023

Công bố thông tin: Nghị quyết HĐQT

Nghị quyết HĐQT ban hành điều lệ + quy chế quản trị + điều lệ ban hành + quy chế quản trị ban hành Chi tiết: []
20 Tháng Tư, 2023

Biên bản và nghị quyết họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 CTCP Cấp thoát nước số 1 Vĩnh Phúc

Kính gửi Qúy cổ đông Biên bản và nghị quyết họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 CTCP Cấp thoát nước số 1 []
12 Tháng Tư, 2023

Công bố thông tin bất thường

Công ty Công bố thông tin bất thường về việc thông qua chấp thuận hợp đồng giao dịch + nội dung chương trình đại hội đồng []
4 Tháng Tư, 2023

Báo cáo thường niên năm Công ty Cổ phần cấp thoát nước số 1 Vĩnh Phúc năm 2022

Kính gửi đến quý cổ đông báo cáo thường niên CTCP Cấp thoát nước số 1 Vĩnh Phúc năm 2022 Chi tiết: Xem tại đây!