CÔNG BỐ KẾT QUẢ CHƯỞNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NHIỆM KỲ 2019-2014

Công bố kết quả của chương trình đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ 2019-2024 như sau:

1. Nghị quyết đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ 2019-2024 công ty cổ phần cấp thoát nước số 1 Vĩnh Phúc: Xem tại đây

2. Nghị quyết phiên họp thứ nhất hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2019-2024: Xem tại đây

3. Quyết định chủ tịch hội đồng quản trị: Xem tại đây

4. Bản cung cấp thông tin HĐQT & BKS :

5. Biên bản họp BKS công ty cổ phần cấp thoát nước số 1 Vĩnh Phúc: Xem tại đây

CẬP NHẬT TÀI LIỆU HỌP ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG NHIỆM KỲ 2019-2024

Danh sách cập nhật tài liệu họp đại hội cổ đông: