Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2020

Công ty Cổ phần cấp thoát nước số 1 Vĩnh Phúc thực hiện công bố BCTC năm 2020 đã được Công ty TNHH Kiểm toán Vaco kiểm toán.

Chi tiết: Xem tại đây!