Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2021

Kính gửi Qúy cổ đông

Sau đây là toàn văn Báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty Cổ phần cấp thoát nước số 1 Vĩnh Phúc đã được kiểm toán bởi CT Kiểm toán Vaco.

Chi tiết: Xem tại đây!