Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán

Dưới đây là  toàn văn báo cáo tài chính đã được kiểm toán cho năm tài chính 2022 gửi đến quý cổ đông.

Xem chi tiết: Click tại đây.