Công bố thông tin định kỳ báo cáo tài chính năm 2022

Sau đây toàn văn văn bản về Công bố thông tin định kỳ báo cáo tài chính và giải trình ý kiến kiểm toán ngoại trừ năm 2022

Công bố thông tin định kỳ báo cáo tài chính năm 2022: Chi tiết tại đây!

Giải trình ý kiến kiểm toán ngoại trừ trên BCTC năm 2022: Chi tiết tại đây!