Nghị Quyết HĐQT về việc thông qua phương án sử dụng vốn, vay vốn tại Vietinbank

Ngày 20/07/2021, Công ty Cổ phần Cấp thoát nước số 1 Vĩnh Phúc ban hành Nghị Quyết số 04/CTN1-NQ-HĐQT về việc Thông qua phương án sử dụng vốn, phương án vay vốn và sử dụng tài sản bảo đảm tại Vietinbank chi nhánh Vĩnh Phúc.

Chi tiết văn bản: Xem tại đây!

Nghị quyết ĐHĐCĐ Thường niên năm 2021 + Biên bản đại hội

Ngày 27/04/2021, Công ty Cổ phần cấp thoát nước số 1 Vĩnh Phúc tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2021.

Sau đây là tài liệu sau đại hội:

 1. Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2021: Chi tiết tại đây!
 2. Biên bản họp đại hội: Chi tiết tại đây!
 3. TTr số 63 ủy quyền chọn đơn vị kiểm toán bc tài chính năm 2021: Chi tiết tại đây!
 4. TTr số 64 thông qua phương án chi trả thù lao HĐQT và BKS: Chi tiết tại đây!
 5. TTr số 65 phân phối lợi nhuận năm 2020: Chi tiết tại đây!
 6. Phương hướng nhiệm vụ HĐQT năm 2021: Chi tiết tại đây!
 7. BC số 66 của HĐQT đánh giá thực hiện nhiệm vụ của HĐQT năm 2020: Chi tiết tại đây!
 8. BC số 67 của ban giám đốc về KQ hoạt động SXKD năm 2020 và kế hoạch SXKD năm 2021: Chi tiết tại đây!
 9. BC số 68 kết quả hoạt động của ban kiểm soát: Chi tiết tại đây!
 10. TTr số 81 sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động công ty: Chi tiết tại đây!
 11. TTr số 82 sửa đổi quy chế nội bộ về quản trị của cty: Chi tiết tại đây!
 12. TTr số 83 ban hành quy chế hoạt động của HĐQT, BKS công ty: Chi tiết tại đây!

Thông báo mời họp và tài liệu ĐHĐ Cổ đông thường niên năm 2021

Công ty Cổ phần cấp thoát nước số 1 Vĩnh Phúc dự kiến tổ chức Đại Hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 vào ngày 27/04/2021.

Sau đây là toàn văn thông báo mời họp: Chi tiết xem tại đây!

Tài liệu họp ĐHĐ Cổ đông thường niên năm 2021: Chi tiết xem tại đây!

Tờ trình về việc Sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty: Chi tiết xem tại đây!

Tờ trình về việc sửa đổi Quy chế nội bộ về quản trị của công ty: Chi tiết xem tại đây!

Tờ trình về việc Ban hành quy chế hoạt động của HĐQT,BKS Công ty: Chi tiết xem tại đây!