Nghị quyết ĐHĐCĐ Thường niên 2022 và tài liệu sau đại hội

Sau đây là Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2022 và tài liệu sau đại hội kính gửi đến quý cổ đông

Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2022 và tài liệu: Chi tiết tại đây!

BB Họp Ban kiểm soát: Chi tiết tại đây!

Thông tin nhân sự thay đổi: Chi tiết tại đây!

Thư báo mời họp và tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

Công ty Cổ phần cấp thoát nước số 1 Vĩnh Phúc kính gửi quý cổ đông Thông báo mời họp và tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

Thông báo mời họp: Chi tiết!

Tài liệu họp ĐHĐ Cổ đông thường niên: Chi tiết!