Công bố thông tin bất thường

Công ty Công bố thông tin bất thường về việc thông qua chấp thuận hợp đồng giao dịch + nội dung chương trình đại hội đồng cổ đông năm 2023

Chi tiết: Xem tại đây!