Công văn số 5876 của UBND tỉnh VĨnh Phúc về việc tăng cường công tác phòng, chống dịch COVID-19 trong tình hình mới