ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2013 Công ty cổ phần cấp thoát nước số 1 Vĩnh Phúc.