Đề nghị cấp lại giấy chứng nhận cổ phần

Cổ đông Nguyễn Thị Tiến (Mã cổ đông VPW0065) có nhu cầu cấp lại giấy chứng nhận cổ phần

Thông tin chi tiết: Xem tại đây!