Đính chính biên bản đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

Kính gửi đến quý cổ đông đính chính biên bản đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

Chi tiết: Xem tại đây!