Giải trình ý kiến kiểm toán ngoại trừ BCTC 2020

Công ty Cổ phần cấp thoát nước số 1 Vĩnh Phúc giải trình ý kiến kiểm toán ngoại trừ trên BCTC năm 2020

Chi tiết: Xem tại đây!