Giải trình ý kiến kiểm toán ngoại trừ

Kính gửi quý cổ đông Công văn giải trình ý kiến kiểm toán ngoại trừ năm 2021

Chi tiết: Xem tại đây!