Nghị quyết HĐQT năm 2018

Nghị quyết về việc tổ chức đại hội đồng cổ đông năm 2018.

Chi tiết : Xem tại đây!