Nghị quyết HĐQT về việc thực hiện chi trả cổ tức năm 2021

Nghị quyết HĐQT về việc thực hiện chi trả cổ tức năm 2021 bằng tiền theo phương án phân phối lợi nhuận đã được ĐHĐCĐ thường niên 2022 thông qua

Chi tiết: Xem tại đây!