Nghị Quyết HĐQT V/v Tổ chức ĐHĐ CĐ Thường niên năm 2021

Ngày 05/03/2021, HĐQT Ban hành Nghị Quyết số 01/CTN1-NQ-HĐQT V/v Thông qua kế hoạch tổ chức ĐHĐ CĐ Thường niên năm 2021.

Chi tiết văn bản: Chi tiết tại đây!