QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC ÁP DỤNG HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ

Quyết định về việc áp dụng hóa đơn điện tử tại Công ty Cổ phần Cấp thoát nước số 1 Vĩnh Phúc :
Chi tiết xem tại đây