TÀI LIỆU BỔ SUNG ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2020

 1. QUY CHẾ LÀM VIỆC ĐHĐCĐ
  c1
 2. BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
  c2
 3. BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT
  c3
 4. BÁO CÁO CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC
  c4
 5. PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 
  c5
 6. TỜ TRÌNH PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN
  c32
 7. TỜ TRÌNH THÙ LAO
  c31
 8. TỜ TRÌNH LỰA CHỌN ĐƠN VỊ KIỂM TOÁN
  c30