Tài liệu họp Đại hội cổ đông năm 2017

Xem chi tiết : tại đây!