Tài liệu họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2023

Sau đây là tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 gửi đến quý cổ đông

Chi tiết: Xem tại đây!