Tài liệu họp ĐHĐ Cổ đông thường niên năm 2022 (Bổ sung)

Kính gửi đến Qúy Cổ đông tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

Chi tiết văn bản: Xem tại đây!