THÔNG BÁO VỀ ĐIỀU CHỈNH THỜI GIAN VÀ QUY TRÌNH LẮP ĐẶT CẤP NƯỚC