Thông báo v/v chốt danh sách cổ đông để tổ chức Đại hội Đồng cổ đông thường niên năm 2020

Thông báo v/v chốt danh sách cổ đông để tổ chức Đại hội Đồng cổ đông thường niên năm 2020

thongbao

Nghị quyết của hội đồng quản trị v/v thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội Đồng cổ đông thường niên 2020 

nghiq