Thông báo v/v chốt danh sách cổ đông

CTCP Cấp thoát nước kính gửi quý cổ đông thông báo về việc chốt danh sách cổ đông để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

Chi tiết thông báo: xem tại đây!