Thông báo V/v chốt danh sách tổ chức ĐHĐ CĐ Thường niên năm 2021

Ngày 05/03/2021, CTCP Cấp thoát nước số 1 Vĩnh Phúc thông báo về việc chốt danh sách cổ đông tham dự ĐHĐ CĐ thường niên năm 2021 vào ngày 29/03/2021.

Chi tiết văn bản: Xem tại đây!