Thông báo v/v giảm giá nước, chia sẻ khó khăn với khách hàng

giamgia