Thư báo mời họp và tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

Công ty Cổ phần cấp thoát nước số 1 Vĩnh Phúc kính gửi quý cổ đông Thông báo mời họp và tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

Thông báo mời họp: Chi tiết!

Tài liệu họp ĐHĐ Cổ đông thường niên: Chi tiết!