SỨ MỆNH

Mang đến cho khách hàng dịch vụ cấp nước an toàn, góp phần bảo vệ sức khoẻ cộng đồng

TẦM NHÌN

Ngang tầm với các Công ty hàng đầu trong lĩnh vực cấp nước trên toàn quốc