Trách nhiệm người thanh toán

Loading

TRÁCH NHIỆM CỦA NGƯỜI THANH TOÁN

Khi nhận được tin nhắn thông báo thanh toán tiền nước, khách hàng (Bên A) có trách nhiệm thanh toán đầy đủ cho Công ty (Bên B). Thời hạn thanh toán tiền nước được thanh toán từ ngày 01 đến ngày 20 của tháng liền kề. Nếu khách hàng vẫn chưa thanh toán tiền nước trong thời hạn ghi trong thông báo thì Bên B sẽ tạm ngưng cấp nước. Việc cấp nước chỉ tiếp tục trở lại khi mọi tồn tại đã được giải quyết xong.

Nghĩa vụ của Khách hàng (Bên A)

Được quy định tại điều 7 khoản 2 Hợp đồng dịch vụ cấp nước giữa Công ty Cổ phần cấp thoát nước số 1 Vĩnh Phúc (Bên B) và khách hàng (Bên A) như sau:

  1. Thanh toán tiền sử dụng nước, các khoản phí được thu qua giá nước (nếu có) đầy đủ, đúng hạn (kể cả lượng nước thất thoát sau đồng hồ do mọi nguyên nhân).
  2. Sử dụng nước tiết kiệm và có trách nhiệm bảo quản giữ gìn an toàn đồng hồ, hệ thống đường ống cấp nước. Thông báo kịp thời cho Bên B khi phát hiện đồng hồ, hệ thống đường ống cấp nước bị mất, bị hỏng hoặc những dấu hiệu bất thường có thể gây ngừng cấp nước, ảnh hưởng đến chất lượng nước, đọc, tính toán in hoá đơn sai.
  3. Sử dụng nước đúng mục đích, không tự ý đấu nối và cho các hộ khách hàng khác sử dụng nước khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Bên B. Thông báo cho Bên B bằng văn bản trước 02 tuần khi thay đổi mục đích sử dụng nước hoặc khi có nhu cầu dừng, chấm dứt hợp đồng.
  4. Không tự ý sữa chữa trước đồng hồ, di chuyển vị trí đồng hồ, giữ đồng hồ luôn ở vị trí niêm phong.
  5. Tạo mọi điều kiện cho Bên B kiểm tra việc thực hiện hợp đồng và kiểm tra hệ thống cấp nước của Bên A theo định kỳ hoặc đột xuất.
  6. Bồi thường cho Bên B những thiệt hại do lỗi của mình gây ra.

Dịch vụ