VPW – CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP THOÁT NƯỚC SỐ I VĨNH PHÚC | HOTLINE: 097-998-5656 | 02113-861-229

TRÁCH NHIỆM CỦA NGƯỜI THANH TOÁN

Thời hạn thanh toán (Bên A)

Được quy định tại điều 5 khoản 1 Hợp đồng dịch vụ cấp nước giữa Công ty Cổ phần cấp thoát nước số 1 Vĩnh Phúc (Bên B) và khách hàng (Bên A) như sau:

Khi nhận được tin nhắn thông báo thanh toán tiền nước, khách hàng (Bên A) có trách nhiệm thanh toán tiền nước đầy đủ cho Công ty (Bên B). Thời hạn thanh toán tiền nước được thanh toán từ ngày 01 đến ngày 20 của tháng liền kề. Nếu khách hàng vẫn chưa thanh toán tiền nước trong thời hạn ghi trong thông báo thì Công ty sẽ tạm ngưng cấp nước. Việc cấp nước chỉ tiếp tục trở lại khi mọi tồn tại đã được giải quyết xong.

Nếu Bên A chậm trả tiền nước quá 1 tháng so với thời hạn thanh toán của điều khoản này thì Bên A phải trả cả phần gốc và lãi của khoản chậm trả đó. Lãi suất chậm trả bằng số tiền chậm thanh toán nhân với mức lãi suất cho vay cao nhất áp dụng đối với khách hàng cá nhân của Ngân hàng mà Bên B có Tài khoản ghi trong Hợp Đồng này tại thời điểm thanh toán và nhân với số ngày chậm thanh toán, tính từ ngày cuối cùng của thời hạn thanh toán đến ngày Bên A thực tế thanh toán.

Dịch vụ