Công ty cổ phần cấp thoát nước số 1 Vĩnh Phúc tổ chức tập huấn an toàn điện cho công nhân vận hành năm 2020

Thực hiện kế hoạch công tác năm, ngày 30/6/2020, Công ty cổ phần cấp thoát nước số 1 Vĩnh Phúc đã phối hợp với Trung tâm kiểm định 1 Hà Nội tổ chức “Lớp tập huấn an toàn điện” cho công nhân đang làm công tác vận hành các thiết bị điện trong sản xuất và cung cấp nước. Tham gia lớp tập huấn có trên 50 học viên là cán bộ, công nhân kỹ thuật vận hành các Nhà máy, Xí nghiệp trực thuộc Công ty.

Tại lớp tập huấn, học viên đã được nghe giảng viên Trần Hữu Thiêm – Phó Giám đốc Trung tâm kiểm định 1 Hà Nội giới thiệu các kiến thức cơ bản về an toàn điện; các loại tai nạn điện và biện pháp phòng ngừa; những quy định an toàn trong sử dụng điện; cấp cứu người khi bị điện giật. Đồng thời các học viên đã được thực hành các thao tác đảm bảo an toàn khi vận hành, sửa chữa, bảo dưỡng hệ thống điện.

Sau lớp tập huấn, Công ty đã tổ chức sát hạch kiến thức về an toàn kỹ thuật điện. Qua huấn luyện và sát hạch giúp cho công nhân được tập huấn nắm vững kiến thức và áp dụng vào thực tế tại từng Nhà máy, Xí nghiệp nhằm đảm bảo an toàn tuyệt đối trong lao động sản xuất, đảm bảo chất lượng nước phục vụ nhu cầu ngày cao của khách hàng.

 

Một số hình ảnh:
 

Nghị quyết và biên bản họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

 1. Nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 

  nghiquyet

 2. Biên bản họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

  bbhop

 3. Báo cáo của hội đồng quản trị trình đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 

  bcao3

 4. Phương hướng nhiệm vụ của HĐQT trình đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

  phuong4

 5. Báo cáo của ban kiểm soát trình đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

  ksoat5

 6. Báo cáo của ban tổng giám đốc trình đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 

  bcao6

 7. Tờ trình

  ttrinh7

Công ty Cổ phần Cấp thoát nước số 1 Vĩnh Phúc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

Sáng 25/6/2020, Công ty cổ phần Cấp thoát nước số 1 Vĩnh Phúc long trọng tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020. Tham dự Đại hội có Đ/c Đỗ Thanh Hải – Chủ tịch Hội đồng quản trị (HĐQT), Đ/c Nguyễn Văn Khánh – Phó Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty, Đ/c Trần Duy Thập – Thành viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc Công ty, Đ/c Lê Thị Kim Thanh – Thành viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc Công ty, Đ/c Bùi Thị Thúy Ngọc – Thành viên HĐQT, Kế toán trưởng; các thành viên Ban kiểm soát Công ty và quý vị cổ đông của Công ty cổ phần Cấp thoát nước số 1 Vĩnh Phúc.
Đại hội đã biểu quyết thông qua:
1./ Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019 và Kế hoạch năm 2020.
2./ Báo cáo của HĐQT về hoạt động năm 2019 và phương hướng năm 2020.
3./ Báo cáo của Ban Kiểm soát về hoạt động năm 2019.
4./ Thông qua Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán.
5./ Thông qua kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 2020.
6./ Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2019.
7./ Thông qua tờ trình thù lao năm 2019 của HĐQT, Ban kiểm soát.
8./ Thông qua việc ủy quyền lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2020.
Năm 2019, Công ty Cổ phần cấp thoát nước số 1 Vĩnh Phúc đã hoàn thành tốt nhiệm vụ sản xuất và cung cấp nước sạch trên địa bàn tỉnh. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019 đều đạt và vượt chỉ tiêu đề ra. Tổng doanh thu đạt 106 % so với kế hoạch; lợi nhuận sau thuế đạt 244% so với kế hoạch; nộp ngân sách Nhà nước đạt 130% so với kế hoạch, thu nhập bình quân tăng 6% so với năm 2019. Đồng thời Công ty đã sắp xếp lại tổ chức bộ máy, bố trí lao động hợp lý, nâng cao chất lượng phục vụ khách hàng; quản lý sử dụng tài sản, tiền vốn nhà nước, tiền đóng góp của các cổ đông có hiệu quả. Năm 2020, Công ty phấn đấu đạt một số chỉ tiêu sau: sản lượng nước tiêu thụ đạt 13.813.150 m3, tổng doanh thu đạt 161.088,6 triệu đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 3.189,5 triệu đồng, nộp ngân sách đạt 10.928,4 triệu đồng.
Trong thời gian tới Công ty Cổ phần cấp thoát nước số 1 Vĩnh Phúc chủ động đổi mới công nghệ, phương thức quản lý, mở rộng mạng lưới cung cấp, nâng cao hiệu quả đầu tư kinh doanh, nâng cao năng suất lao động, chăm lo, đảm bảo đầy đủ chế độ, chính sách cho người lao động…
Một số hình ảnh tại Đại hội:

TÀI LIỆU BỔ SUNG ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2020

 1. QUY CHẾ LÀM VIỆC ĐHĐCĐ
  c1
 2. BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
  c2
 3. BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT
  c3
 4. BÁO CÁO CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC
  c4
 5. PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 
  c5
 6. TỜ TRÌNH PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN
  c32
 7. TỜ TRÌNH THÙ LAO
  c31
 8. TỜ TRÌNH LỰA CHỌN ĐƠN VỊ KIỂM TOÁN
  c30

Đảng bộ Công ty cổ phần cấp thoát nước số 1 Vĩnh Phúc tổ chức thành công đại hội lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2020 – 2025

Ngày 21, 22/5/2020, Đảng bộ Công ty cổ phần cấp thoát nước số 1 Vĩnh Phúc tổ chức đại hội lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2020 – 2025. Dự Đại hội có đồng chí Lại Hữu Tuyển – Phó Bí thư trường trực Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh; Đoàn công tác chỉ đạo đại hội của Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh cùng toàn thể 89 đảng viên thuộc 6 chi bộ của Đảng bộ Công ty.

Nhiệm kỳ 2015 – 2020, với những định hướng đúng đắn, đặc biệt là phát huy tinh thần đoàn kết thống nhất, Đảng bộ Công ty cổ phần cấp thoát nước số 1 Vĩnh Phúc đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị; triển khai thực hiện đồng bộ các giải pháp mở rộng quy mô, nâng cao chất lượng hiệu quả sản xuất kinh doanh. Thực hiện nghiêm túc quy chế dân chủ, đảm bảo đúng nguyên tắc “tập trung dân chủ” trong công tác cán bộ, trong sinh hoạt và trong chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị; đề cao vai trò trách nhiệm người đứng đầu; Chú trọng đổi mới phương pháp lãnh đạo, đổi mới đồng bộ các khâu công tác, nhất là đổi mới tư duy quản lý. Công tác xây dựng Đảng được quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thường xuyên, quyết liệt, kịp thời và có nhiều sáng tạo. Công tác kiểm tra, giám sát thực hiện đúng quy định, góp phần nâng cao chất lượng của cấp ủy và tổ chức Đảng, cũng như các tổ chức đoàn thể.

Trên cơ sở rút ra những bài học kinh nghiệm, kịp thời khắc phục những hạn chế trong nhiệm kỳ vừa qua, Đảng bộ Công ty cổ phần cấp thoát nước số 1 Vĩnh Phúc đề ra phương hướng phát triển nhiệm kỳ 2020 – 2025:

Tiếp tục đẩy mạnh xây dựng chỉnh đốn Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức đảng trong toàn Đảng bộ, lấy hoàn thành nhiệm vụ chính trị là trọng tâm, xây dựng Đảng là then chốt. Đề cao trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên nhất là người đứng đầu. Xây dựng khối đoàn kết thống nhất trong Đảng bộ, xây dựng Đảng bộ Công ty trong sạch, vững mạnh; lãnh đạo Công ty hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, phát huy khai thác tối đa công suất máy móc thiết bị để nâng cao sản lượng, chất lượng sản xuất và tiêu thụ nước sạch. Mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm, phát triển mạnh các mạng đường ống phân phối đến các khu dân cư, khu công nghiệp, tiếp thị tốt để phát triển tăng khách hàng sử dụng nước. Đồng thời, định hướng và chỉ  đạo các tổ chức đoàn thể hoạt động theo đúng mục đích tôn chỉ nhằm  nâng cao đời sống  tinh thần người lao động.

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, Đồng chí Lại Hữu Tuyển – Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh ghi nhận, đánh giá cao những kết quả đạt được của Đảng bộ trong nhiệm kỳ 2015 – 2020. Đồng chí mong muốn Đảng bộ Công ty cổ phần cấp thoát nước số 1 Vĩnh Phúc tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được, có quyết tâm cao để đề ra các giải pháp hiệu quả, thiết thực góp phần xây dựng Đảng bộ phát triển ngày càng vững mạnh, lãnh đạo Công ty thực hiện tốt nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu của khách hàng sử dụng nước và sự phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh.

Tại Đại hội, các đại biểu tham dự đã thảo luận, đề xuất nhiều ý kiến xây dựng, đóng góp vào Báo cáo chính trị và phương hướng, nhiệm vụ trong nhiệm kỳ mới. Đại hội đã bầu Ban Chấp hành nhiệm kỳ 2020 – 2025 gồm 7 đồng chí; bầu đại biểu đi dự Đại hội Đảng bộ Khối Doanh nghiệp tỉnh lần thứ III gồm 4 đại biểu chính thức và 1 đại biểu dự khuyết.

Đại hội Đảng bộ Công ty nhiệm kỳ 2020 – 2025 kêu gọi toàn thể cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, nhất trí, khắc phục khó khăn, nêu cao tinh thần chủ động, sáng tạo, đẩy mạnh phong trào thi đua, quyết tâm phấn đấu hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội đề ra./.

Một số hình ảnh của Đại hội:


Thông báo v/v chốt danh sách cổ đông để tổ chức Đại hội Đồng cổ đông thường niên năm 2020

Thông báo v/v chốt danh sách cổ đông để tổ chức Đại hội Đồng cổ đông thường niên năm 2020

thongbao

Nghị quyết của hội đồng quản trị v/v thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội Đồng cổ đông thường niên 2020 

nghiq

 

CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP THOÁT NƯỚC SỐ 1 VĨNH PHÚC TỔ CHỨC THI NÂNG BẬC CHO CÔNG NHÂN NĂM 2019

Ngày 21-22/4/2020, Công ty cổ phần cấp thoát nước số 1 Vĩnh phúc tổ chức thi nâng bậc cho công nhân của công ty.

 Việc tổ chức thi nâng bậc được Công ty cổ phần cấp thoát nước số 1 Vĩnh Phúc tổ chức định kỳ hàng năm nhằm nâng cao trình độ kiến thức và tay nghề cho công nhân, đồng thời đảm bảo quyền lợi của người lao động theo quy định của Luật Lao động.

          Tham dự kỳ thi nâng bậc, giữ bậc lần này có 35 công nhân lao động trực tiếp đến từ các Nhà máy, Xí nghiệp trực thuộc Công ty. Các thí sinh trải qua hai phần thi lý thuyết và thực hành. Qua kết quả thi cho thấy các thí sinh về dự thi tay nghề nâng bậc thợ có sự chuẩn bị tốt, có đầu tư thời gian ôn luyện, nắm vững kiến thức về an toàn lao động cũng như kiến thức về: xây lắp công trình, đường ống cấp nước; kỹ thuật tháo lắp, sửa chữa đồng hồ; quản lý, sửa chữa đường ống, mạng lưới cấp nước; vận hành và quản lý hệ thống máy móc sản xuất nước.

Tổng điểm hai phần thi lý thuyết và thực hành đã đánh giá đúng năng lực và tay nghề của công nhân được giữ bậc, nâng bậc thợ, nâng lương theo quy định.

Kỳ thi đã diễn ra khách quan, phản ánh trung thực, đúng trình độ kiến thức và tay nghề của công nhân, đồng thời thiết thực động viên khuyến khích toàn thể CBCNV trong Công ty cổ phần cấp thoát nước số 1 Vĩnh Phúc nâng cao tay nghề, phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty./.

Một số hình ảnh: