Công bố kết quả của chương trình đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ 2019-2024 như sau: 1. Nghị quyết đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ 2019-2024 công ty cổ phần cấp thoát nước số 1 Vĩnh Phúc: Xem tại đây 2. Nghị quyết phiên họp thứ nhất hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2019-2024: Xem tại … Continue reading “CÔNG BỐ KẾT QUẢ CHƯỞNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NHIỆM KỲ 2019-2014”