VPW – CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP THOÁT NƯỚC SỐ I VĨNH PHÚC | HOTLINE: 097-998-5656 | 02113-861-229

29 Tháng Ba, 2023

Tài liệu họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2023

Sau đây là tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 gửi đến quý cổ đông Chi tiết: Xem tại đây!
24 Tháng Ba, 2023

Đoàn thanh niên công ty cổ phần cấp thoát nước số 1 vĩnh phúc tổ chức các hoạt động chào mừng kỷ niệm 92 năm ngày thành lập đoàn TNCS Hồ Chí Minh

ĐOÀN THANH NIÊN CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP THOÁT NƯỚC SỐ 1 VĨNH PHÚC TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 92 NĂM NGÀY THÀNH []
17 Tháng Ba, 2023

Công bố thông tin định kỳ báo cáo tài chính năm 2022

Sau đây toàn văn văn bản về Công bố thông tin định kỳ báo cáo tài chính và giải trình ý kiến kiểm toán ngoại trừ []
17 Tháng Ba, 2023

Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán

Dưới đây là  toàn văn báo cáo tài chính đã được kiểm toán cho năm tài chính 2022 gửi đến quý cổ đông. Xem chi tiết: []