VPW – CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP THOÁT NƯỚC SỐ I VĨNH PHÚC | HOTLINE: 1900 252 256

31

Đánh giá bài viết

Đánh giá bài viết

(nhấn vào ★)

Công ty Cổ phần Cấp thoát nước số 1 Vĩnh Phúc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

Sáng 27/4/2021, Công ty cổ phần Cấp thoát nước số 1 Vĩnh Phúc long trọng tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021. Tham dự Đại hội có Đ/c Đỗ Thanh Hải – Chủ tịch Hội đồng quản trị, các thành viên HĐQT, thành viên Ban kiểm soát Công ty và 143 quý vị cổ đông của Công ty cổ phần Cấp thoát nước số 1 Vĩnh Phúc.

Đại hội đã biểu quyết thông qua:

  1. Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2020 và Kế hoạch năm 2021.
  2. Báo cáo của HĐQT về hoạt động năm 2020 và phương hướng năm 2021.
  3. Báo cáo của Ban Kiểm soát về hoạt động năm 2021.
  4. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán.
  5. Thông qua kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 2021.
  6. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2020.
  7. Thông qua tờ trình thù lao năm 2020 của HĐQT, Ban kiểm soát.
  8. Thông qua việc ủy quyền lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2021.

Năm 2020, tác động của dịch Covid-19 khiến tình hình phát triển kinh tế – xã hội gặp nhiều khó khăn, nhưng với quyết tâm vượt khó khăn, tinh thần đoàn kết, sáng tạo, Công ty Cổ phần cấp thoát nước số 1 Vĩnh Phúc đã hoàn thành tốt nhiệm vụ sản xuất và cung cấp nước sạch trên địa bàn tỉnh. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2020 đều đạt và vượt chỉ tiêu đề ra. Tổng doanh thu đạt 103% so với kế hoạch; lợi nhuận sau thuế đạt 159% so với kế hoạch; nộp ngân sách Nhà nước đạt 126% so với kế hoạch. Đồng thời Công ty đã sắp xếp lại tổ chức bộ máy, bố trí lao động hợp lý, nâng cao chất lượng phục vụ khách hàng; quản lý sử dụng tài sản, tiền vốn nhà nước, tiền đóng góp của các cổ đông có hiệu quả.

Năm 2021, Công ty phấn đấu đạt một số chỉ tiêu sau: sản lượng nước tiêu thụ đạt 14.672,8m3, tổng doanh thu đạt 172.141,5 triệu đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 4.316,9 triệu đồng, nộp ngân sách đạt 13.859,2 triệu đồng.

Trong thời gian tới Công ty Cổ phần cấp thoát nước số 1 Vĩnh Phúc chủ động đổi mới công nghệ, phương thức quản lý, mở rộng mạng lưới cung cấp, nâng cao hiệu quả đầu tư kinh doanh, nâng cao năng suất lao động, chăm lo, đảm bảo đầy đủ chế độ, chính sách cho người lao động…

Đánh giá bài viết

Đánh giá bài viết

(nhấn vào ★)

Nước Sạch Cho Cuộc Sống
Sự hài lòng của Quý KháchThành công của chúng tôi

Thẻ / Tags

Comments are closed.