Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2022

Kính gửi Qúy cổ đông

Sau đây là báo cáo tình hình quản trị công ty 06 tháng đầu năm 2022

Chi tiết: Xem tại đây!

Danh sách cổ đông lớn, cổ đông nhà nước:

Chi tiết: Xem tại đây!

Phụ lục I- DS cổ đông nội bộ và người có liên quan 6 tháng năm 2022

Chi tiết: Xem tại đây!