Biên bản họp ĐHCĐ

Ngày 26/5/2017, Công ty cổ phần cấp thoát nước số 1 Vĩnh Phúc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017.

Nghị quyết đại hội đồng cổ đông và biên bản họp đại hội đồng cổ đông năm 2017 : Xem chi tiết  – Tại đây!