Công bố hợp đồng kiểm toán BCTC cho năm tài chính 2022

Kính gửi quý cổ đông!

Dưới đây là văn bản công bố thông tin về hợp đồng kiểm toán BCTC cho năm tài chính 2022.

Toàn văn văn bản: Xem tại đây!