Nghị quyết của hội đồng quản trị (V/v: Thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020)

nghiquyetcd