Nghị Quyết HĐQT V/v Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022

Ngày 03/03/2022, CTCP Cấp thoát nước số 1 Vĩnh Phúc ban hành Nghị quyết số 01/CTN1-NQ-HĐQT về việc Thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

Chi tiết: Xem tại đây!