Quyết định bổ nhiệm người Phụ trách quản trị Công ty

Ngày 16/01/2023, Hội Đồng quản trị Công ty ban hành Quyết định số 01/QĐ-HĐQT về việc Bổ nhiệm người phụ trách quản trị Công ty

Nội dung chi tiết quyết định: Xem tại đây!