Thông báo mời họp và tài liệu ĐHĐ Cổ đông thường niên năm 2021

Công ty Cổ phần cấp thoát nước số 1 Vĩnh Phúc dự kiến tổ chức Đại Hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 vào ngày 27/04/2021.

Sau đây là toàn văn thông báo mời họp: Chi tiết xem tại đây!

Tài liệu họp ĐHĐ Cổ đông thường niên năm 2021: Chi tiết xem tại đây!

Tờ trình về việc Sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty: Chi tiết xem tại đây!

Tờ trình về việc sửa đổi Quy chế nội bộ về quản trị của công ty: Chi tiết xem tại đây!

Tờ trình về việc Ban hành quy chế hoạt động của HĐQT,BKS Công ty: Chi tiết xem tại đây!