Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

Chi tiết thông báo xem tại đây : Xem tại đây

Nghị quyết của Hội đồng quản trị : Xem tại đây