VPW – CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP THOÁT NƯỚC SỐ I VĨNH PHÚC | HOTLINE: 1900 252 256

63

Đánh giá bài viết

Đánh giá bài viết

(nhấn vào ★)

Sáng 25/6/2020, Công ty cổ phần Cấp thoát nước số 1 Vĩnh Phúc long trọng tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020. Tham dự Đại hội có Đ/c Đỗ Thanh Hải – Chủ tịch Hội đồng quản trị (HĐQT), Đ/c Nguyễn Văn Khánh – Phó Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty, Đ/c Trần Duy Thập – Thành viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc Công ty, Đ/c Lê Thị Kim Thanh – Thành viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc Công ty, Đ/c Bùi Thị Thúy Ngọc – Thành viên HĐQT, Kế toán trưởng; các thành viên Ban kiểm soát Công ty và quý vị cổ đông của Công ty cổ phần Cấp thoát nước số 1 Vĩnh Phúc.
Đại hội đã biểu quyết thông qua:
1./ Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019 và Kế hoạch năm 2020.
2./ Báo cáo của HĐQT về hoạt động năm 2019 và phương hướng năm 2020.
3./ Báo cáo của Ban Kiểm soát về hoạt động năm 2019.
4./ Thông qua Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán.
5./ Thông qua kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 2020.
6./ Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2019.
7./ Thông qua tờ trình thù lao năm 2019 của HĐQT, Ban kiểm soát.
8./ Thông qua việc ủy quyền lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2020.
Năm 2019, Công ty Cổ phần cấp thoát nước số 1 Vĩnh Phúc đã hoàn thành tốt nhiệm vụ sản xuất và cung cấp nước sạch trên địa bàn tỉnh. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019 đều đạt và vượt chỉ tiêu đề ra. Tổng doanh thu đạt 106 % so với kế hoạch; lợi nhuận sau thuế đạt 244% so với kế hoạch; nộp ngân sách Nhà nước đạt 130% so với kế hoạch, thu nhập bình quân tăng 6% so với năm 2019. Đồng thời Công ty đã sắp xếp lại tổ chức bộ máy, bố trí lao động hợp lý, nâng cao chất lượng phục vụ khách hàng; quản lý sử dụng tài sản, tiền vốn nhà nước, tiền đóng góp của các cổ đông có hiệu quả. Năm 2020, Công ty phấn đấu đạt một số chỉ tiêu sau: sản lượng nước tiêu thụ đạt 13.813.150 m3, tổng doanh thu đạt 161.088,6 triệu đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 3.189,5 triệu đồng, nộp ngân sách đạt 10.928,4 triệu đồng.
Trong thời gian tới Công ty Cổ phần cấp thoát nước số 1 Vĩnh Phúc chủ động đổi mới công nghệ, phương thức quản lý, mở rộng mạng lưới cung cấp, nâng cao hiệu quả đầu tư kinh doanh, nâng cao năng suất lao động, chăm lo, đảm bảo đầy đủ chế độ, chính sách cho người lao động…
Một số hình ảnh tại Đại hội:

Đánh giá bài viết

Đánh giá bài viết

(nhấn vào ★)

Nước Sạch Cho Cuộc Sống
Sự hài lòng của Quý KháchThành công của chúng tôi

Thẻ / Tags

Comments are closed.